Menu
Sepetiniz
Havale / EFT Ödemelerinde %3 İndirim

Tedarikçi Aydınlatma Metni

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu ve Adresi

 

TAROS KIRTASİYE DIŞ TİCARET A.Ş

 

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi No:4 Taros Plaza / Ataşehir / İSTANBUL

 

Taros Kırtasiye Dış Ticaret A.Ş (“Taros” veya “Şirket”) olarak; 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında; şirketle olan iş ilişkiniz sebebiyle işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

İş bu metin hem Şirketin gerçek kişi / şahıs firması tedarikçilerine hem de kurumsal tedarikçilerinin yetkililerine ilişkindir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Şirketle olan iş ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 • Kimlik Bilgileri                   : Ad/Soyad,TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası,İmza/İmza Sirküleri
 • İletişim Bilgileri                 : İletişim Adresi, Elektronik Posta Adresi, İletişim Numarası, KEP Adresi
 • İşlem ve Finans Bilgileri      : Fatura, Makbuz, Fiş, Dekont, Banka Hesap Numarası, IBAN Numarası, Cari Hesap Bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgileri         : Dava/İcra Dosyası Bilgileri, Resmi/İdari Makamlarla Olan Yazışma Bilgileri, Sözleşmeler

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

 

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz; yetkili resmi mercilerden talep olması halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olarak resmi mercilere, finans, muhasebe ve ödeme işlerinin yürütülmesi amacıyla bankalara ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla danışmanlarımıza aktarılmaktadır.

 

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz gönderilecek elektronik postalar vasıtasıyla elektronik ortamda, kartvizitler aracılığıyla, fiyat teklif formları aracılığıyla, sözleşmeler vasıtasıyla veya tarafınızca verilecek sair belgeler kanalıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2-c maddesi gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVKK’nın 5/2-ç maddesi gereği “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve KVKK’nın 5/2-e maddesi gereği “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Haklarınız

 

Tedarikçilerin KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kurumsal internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) veya İadeli Taahhütlü Posta / Noter vasıtasıyla tebligat yöntemiyle Şirkete iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

 

     Başvuru Form Linki

 

Taros Kırtasiye Çerez Politikası Bildirimi.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerez (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.